Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na tuto práci jsem použila porostní mapy v měřítkách 1 : 10 000 a obrysovou mapu širších souvislostí 1 : 50 000. Vyznačila jsem si úseky v porostní mapě Školního polesí Trutnov, která je v měřítku 1 : 10 000. Úseky jsem rozdělila podle porostních skupin a v každém úseku jsem sledovala pravý i levý břeh Zlatého potoka. Úseky jsem v mapě označila čísli od 1 – do 32. Před mapou Zlatého potoka je přiložena tabulka tzv. schéma Zlatého potoka jak jdou po sobě jednotlivé úseky. Toto tzv. schéma je rozděleno na pravou a levou stranu potoka a je zhotoveno pro rychlou orientaci, šipkou je označen tok Zlatého potoka. Dále je vložená mapa Zlatého potoka s vyznačenými jednotlivými úseky a také je zde zakresleno katastrální území, za touto mapou je přiložena typologická mapa Zlatého potoka. Délka sledovaného území Zlatého potoka činí 3,5 km. Sledovaná plocha bude od vodoteče na obě strany 30m, ale pouze ve horizontální poloze co jde do svahu už nesleduji.
         Zlatý potok jsem procházela v intervalech čtrnácti dnů, pochůzky jsem prováděla od jara do podzimu.
            Výsledky jsem si zapisovala do poznámkového bloku, ve kterém jsem měla přiloženou kopii porostní mapy. Na kopii porostní mapy, která je v měřítku               1 : 10 000 jsem si zvýraznila úseky ve kterých jsem evidovala druhovou diversitu.         Vegetační kryt jsem popisovala podle vegetačních pater:        
E3 – stromové patro
E2 – keřové patro
E1 – bylinné patro
E0 – mechové patro
                        Sledování a zapisování jsem prováděla do porostních skupin 5H6 čož odpovídá úseku č.1. Pro určování rostlin jsem použila Kubát K. Klíč ke květeně České republiky, academia, Praha 2002. podle této literatury jsem upravila odpovídající nomenklaturu.
            Každý úsek jsem nejprve vyznačila slovním popisem. Základní lesnický popis jednotlivých porostních skupin jsem popsala podle hospodářské knihy a vypsala zastoupení dřevin a lesní typ. A dále následuje vlastní zjištění vyskytujících se rostlin podle patrovitosti vegetace.
             Při svých pozorování jsem se zaměřila na vyhledání ohrožených druhů rostlin. Vycházela jsem ze zákona číslo 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.,
která určuje ohrožené druhy.
C1 – Kriticky ohrožené
C2 – Silně ohrožené
C3 – Ohrožené
C4 – Vzácnější vyžadující delší pozornost
V tabulce výskytu druhů dle jednotlivých porostních skupin je křížkem označen výskyt, prázdná pole značí, že se danný druh v jednotlivých porostních skupinách nevyskytuje.
Některé označené úseky a rostliny jsem fotograficky zdokumentovala jsou umístěny v textu práce.
V hospodářské knize v textové části se nachází tabulka s výskytem stromů v jednotlivých porostních skupinách a mají zde použité zkratky, které jsem také použila.
Použité zkratky dřevin:
SM - smrk ztepilý, VR - vrba jíva, OL - olše lepkavá, BK - buk lesní, JIV - jilm vaz, MD - modřín opadavý, KL - javor klen, TP - topol osika, OLS - olše šedá, OS - topol osika, LP - lípa srdčitá, BR - bříza bělokorá, DB - dub letní, BO - borovice lesní, JV - javor mleč
            Dále jsem použila zkratky v seznamu literatury :
LHC - Lesní hospodářský celek, SLŠ a VOŠL - Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická, LS - lesní správa, OPRL - oblastní plán rozvoje lesů, LHP- Lesní hospodářský plán, ŠP - Školní polesí